Türkiye Cumhuriyeti

Houston Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Dövizli Askerlik Kapsamindan Çikarilan Vatandaşlarimiza Duyuru , 15.02.2011

01 Şubat 2011 tarihli ve 6108 Sayılı Kanun ile 1111 Sayılı Askerlik Kanuna Geçici 43. Madde eklenmiş olup 08 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

AMAÇ :Bu maddeye göre her ne sebeple olursa olsun dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan yükümlülerden 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun EK-1’inci maddesinde belirtilen yararlanma şartlarını taşıyanların, yeniden dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına imkân tanımak suretiyle yurt dışında elde ettikleri hak ve kazanımlarının korunması amaçlanmıştır.

 

KAPSAM :30 Mart 1980-07 Şubat 2011 tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan ve yürürlükteki mevzuat gereğince yeniden dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma hakkı kalmayanlardan, yurt dışında halen işçi, işveren, meslek ya da sanat mensubu statülerini muhafaza eden veya bir iş akdine bağlı olarak yabancı bayraklı gemilerde fiîlen gemi adamı statüsünde çalışan ve yurt içinde dövizle askerlik hariç herhangi bir statüde askerlik hizmetine başlamamış olan yükümlüleri kapsamaktadır.

 

Söz konusu değişiklik ile Geçici 43. Madde ve bu maddenin uygulanmasına dair genel esaslar  eklerde sunulmuştur.

 

Ek-1:1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun Geçici 43’üncü Maddesi.

Ek-2:1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun Geçici 43’üncü Maddesinin Uygulama Esasları Hakkında Özel Talimat.

Ek-3:1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun Geçici 43’üncü Maddesi Kapsamında Yeniden Dövizli Askerlik Hizmeti  Başvurusunda Bulunan 38 Yaş ve Daha Genç Yükümlülerin Yararlanma Esasları.

 

Saygıyla duyurulur.

 

 

Not:Ayrıca bu bilgilere www.asal.msb.gov.tr/esasicerik_dosyalar/gecici_madde/ozel_talimat.htm internet adresinden ulaşılabilmektedir.

 

 

 

 

İlgili Dosyalar :

- twb3miuu2c0zj220ndod0ta5EK -1 Geçici 43.Madde.